بسته ‌های حمایتی اقتصادی را برای اقشار فرودست

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا شهر تهران گفت: با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای پیش رو، دولت در اسرع وقت بسته‌های حمایتی اقتصادی را برای اقشار فرودست مدنظر قرار دهد.