در بدترین شرایط تحریم سه پیک را در کشور پشت سر گذاشتیم

وزیر بهداشت: در بدترین شرایط تحریم سه پیک را در کشور پشت سر گذاشتیم