مدافعان سلامت واژه پزشک را معنا کردند

پزشکان همواره ثابت کرده‌اند که در کنار مردم و حتی جلوتر از مردم در جنگ حاضر می‌شوند و مبارزه با ویروس کرونا، یک میدان رزم برای مردم و جامعه پزشکی است.