روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز

روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز - رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های اخیر کنترل و کاهشی شده است.