واکنش روحانی به شعار‌ های اعتراضی مردم یزد

واکنش روحانی به شعار‌ های اعتراضی مردم یزد