نحوه ساخت دوربین عکاسی با قوطی کبریت

شما خواهید توانست با کمک یک قوطی کبریت خالی، دو فیلم عکاسی و قطعه کوچکی ورق آلومینیومی، تصاویر اطراف خود را ثبت کنید.