اهتزاز پرچم ایران در آسمان

این ویدئوی سقوط آزاد از هواپیما به همراه پرچم ایران توسط استاد مهدی نقدی پری است که در سال 1394 در آسمان روسیه اجرا گردیده است