کمک به درمان سرطان به کمک ناخودآگاه | سابلیمینال سرطان

https://www.sublimiran.com/product/cancer/

کمک به تعادل و هماهنگی در فعالیت های سلولی - کمک به آرامش و امید در پروسه درمان - سابلیمینال سرطان

* بهبود عملکردهای ناخودآگاه بدنی در مقابل سرطان
* با امکان هدیه رایگان برای افراد کم برخوردار