آموزش ورد - بخش سوم - ویرایش متن - قسمت اول

درج متن
حذف متن
درج خطوط خالی
برگرداندن تغییرات
انتخاب متن
نشانه گذاری و یافتن مکان دلخواه
جابجا کردن یا کپی کردن متن
به اشتراک گذاری متن در میان اسناد
جابجا کردن یا کپی کردن انتخاب های مجزا
استفاده از گزینه های چسباندن

"پیج اینستاگرامی"