جامعه سازی ۴

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 51 - جامعه سازی 4 - سیاست و جامعه ولایی - 86/6/1 - https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66