در مقابله با تحریم ها یک معجزه اتفاق افتاد

رئیس جمهور: هیچ کشوری فکر نمی کرد که مردم و دولت بتوانند تحریم ها را تحمل کنند و خم به ابرو نیاورند