قصه «حلزون مهربان» نویسنده و راوی «مریم قمی بزرگی»

هشتادویکمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
قصه «حلزون مهربان» نویسنده و راوی «مریم قمی بزرگی»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان