زیباترین اشاره عددی به پنج تن آل عبا در قرآن

این ویدئو در مورد کلماتی است که حضرت آدم از پروردگار دریافت کرد که در آیه 37 سوره بقره آمده است و در این ویدئو بصورت عددی اثبات می شود آن کلمات اسم های پنج تن آل عبا بوده است.


فتلقى ءادم من ربه كلمت فتاب عليه إنه هو ٱلتواب ٱلرحيم