بافت لیف ستاره ایی

گام اول:
میتونیم برای شروع کار از حلقه ی جادویی استفاده کنیم.در این گام لازمه 5تا زنجیره بندازیم و اونو تبدیل به یک حلقه کنیم.سپس داخل حلقه 8 تا پایه بلند میزنیم و فاصله یبین پاه بلند ها لازمه که دوتا زنجیره باشه.اولین پایه بلند با 3تا زنجیره درست میشه.بعد دوتا زنجیره برای فاصله و بعد پایه بلند بعدی دوباره دوتا زنجیره و پایه بلند بعدی(که با 3تا زنجیره است)به هین فرم در ردیف اول لازمه هستا پایه بلند بافته شود.
گام دوم:
در هر یک از حلقه های گام اول لازمه 3تا پایه بلند بزنیم و فاصله ی هر پایه بلند با پایه بلند بعدی لازمه 2تا زنجیر باشه بین پایه بلند ها هیچ گونه زنجیره ایی نمیزنم یعنی در حلقه ی اول از ردیف اول ابتدا 2 تازنجیره میزنیم و بعد 3تا پایه بلند پشت هم میزنیم بدون هیچ فاصله ایی سپس در حلقه ی دوم 2تا زنجیره میزنیم برای فاصله و بعد سه تا پایه بلند میزنیم
گام سوم:
در ردیف سوم بر روی تمام پایه بلند ها یکی یدونه پایه بلند میزنیم که میشه 3تا پایه بلند و به علاوه در هر فاصله ایی هم که بین پایه بلند ها وجود داره دوتا پایه بلند تو ردیف سوم میزنیم.یعنی د رردیف سوم ما 5تا پایه بلند داریم و بعد بین 5تایی ها هم زنجیر میزنم یعنی روی 3تا پایه بلند ردیف دوم در ردیف سوم عینا سه تا پایه بلند میزنیم و روی اون فاصله ی ردیف دوم در ردیف سوم 2تا پایه بلند دیگه هم میزنیم و بعد دوتا زنجیر فاصله میدیم و میریم حلقه ی بعدی
گام چهارم
مدل و ریتمم بافت دیگه ثابته!به این صورت که برای حلقه ی چهارم روی 5تا حلقه ی ردیف سوم 5تا پایه بلند میزنیم و روی فاصله ایی که بین پایه بلند های ردیف سوم هست دوتا پایه بند دیگه میزنیم و به همین منوال میریم تا بالا(به طور کلی تعداد پایه بلند ها فرد هستند و در هر ردیف دوتا اضافه میکنیم)
تا جایی که دوست دارید میتونین این اضافه کردن هارو ادامه بدین در این آموزش ما در 4ردیف این کار رو کردیم
گام پنجم:
تا اینجا ما رو به افزایش رفتیم حالا از این به بعد رو به کاهش میریم تا سرش تیز بشه.برای کاهش هم به این صورت هست که در هر ردیف دوتا کم میینیمخب به این صورت هست که در ردی اوا کاهی ما به جای اینکه تمام ردیف رو ببافیم دوتا دونه ی آخر رو نمیبافیم.پس در ردیف قبل که آخرین ردیف افزایشی بود 9تا بافته بودیم و حالا در این ردیف 7تا بافتیمخب حالا بافت این 7تا به چه صورتی هست؟ما 7تا میبافیم بعد دوتا زنجیره میزنیم بعد دوتا پایه بلند میبافیم بعد دوتا زنجیره مینیم و حالا میریم سراغ 7تای بعدی.به این شکل میشه مه در هر رج 7تا بافتیم و بین هر هتا دوتا سوراخ ایجاد شده که بین هر سوراخ دوتا پایه بلند زدیم
گام ششم:
در آخرین ردیف لیفی که میبافیم میاییم دوتا دوتا بافت میزنیمتا فرم دور تا دورکارمان یک فرم مناسبی باشد.
گام هفتم:
در این قسمت دوتا تیکه ی لیف رو که بافتیم پشت به پشت هم قرار میدیم و با هر مدل بافتی که دوست داشتیم میتونیم اون هارو به هم وصل کنیم.در اینجا با پایه کوتاه میبافیم.به این فرم که یک پایه کوتاه میبافیم و بعد زنجیره میزنیم و دوابهر یک پایه کوتاه میبافیم و بعد زنجیره میزنیم و به همین صورت فقط حواسمان باشد که دقیقا روبه روی این ردیف هم باید مثل همین بافته شود.
گام هشتم:
برای دسته ی لیف فقط لازمه زنجیره بزنیمولی اینجا برای قشنگ تر شدن کار یه نخ سفید یزاریم یه نخ صورتی و باهم زنجیره میزنیم که هم کلفت باشه هم زیبا
گام نهم:
برای قسمت پایینی لیف برای اینکه شکل گل دربیاریم به این صورت عمل میکنیم که دوتا زنجیره میزنیم و بعد داخل پایه یک پایه کوتاه میزنیمو بعد دوتا زنجیره برای ایجاد فاصله و بعد و بعد دوباره دوتا پایه بلند میزنیم و بعد دوابهر دوتا زنجیره میزنیم و داخل همینجا دوتا پایه بلند دیگه میزنیم که حالت گل پیدا کند و این حالت رو ادامه میدیم