خانه غار مدرن رویای

گرانت جانسون در 20 سالگی به یوتا نقل مکان کرد ، قطعه زمینی را خریداری کرد که به عنوان یک بنای یادبود ملی تبدیل می شود و 40 سال آینده را صرف ایجاد یک خانه خارج از شبکه با یک خانه غاری 1500 متر مربع کرد.