شناسایی ۲۳ جهش ویروس کرونا در ایران

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری گفت که ۲۳ جهش ویروس کرونا در ایران شناسایی شده که چهار تا‌ی آن‌ها خاص کشورمان است.