آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس دارای بیشترین کاربرد در صنایع می باشد و به کمک آن می توان کیفیت آب تولیدی را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داد. آب شیرین کن صنعتی از بخش هایی همچون فیلتراسیون شنی و کربنی، میکروفیلتراسیون و اسمز معکوس تشکیل شده است.