شوخی با کرگدن حادثه ساز شد !

یک کرگدن در برابر شوخی‌هایی که راننده خودرو در کنار او انجام می‌داد عصبانی شد و به خودرو حمله کرد.