ویدیوی آموزش قواعد زبان انگلیسی - صفات فاعلی و مفعولی در انگلیسی

در این ویدیوی آموزش قواعد زبان انگلیسی - صفات فاعلی و مفعولی در انگلیسی توضیح داده شده است. صفات فاعلی: همان طور که گفته شد این صفات نشان دهنده اثر گذاری هستند و به ing ختم می‌شوند. همچنین این صفت ها ویژگی های یک شخص، شیء یا موقعیتی را نشان می‌دهند. صفت مفعولی: این صفات با اضافه کردن ed به آخر افعال با قاعده ساخته می‌شوند و نشان دهنده اثر پذیری می باشند. صفت مفعولی توصیف کننده احساس کسی می‌باشد یعنی نشان می‌دهد که کسی چه احساسی نسبت به چیزی دارد. اگر در زمینه یادگیری گرامر زبان اشکال دارید از مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C کمک بگیرید. تعدادی از صفات فاعلی و مفعولی در ادامه ارائه شده است.
(تعجب بر انگیز)“surprising” (سرگرم کننده)“amusing” (کسل کننده)“boring” (افسرده کننده)“depressing” - ---- تعدادی از صفات مفعولی: Afraid of ترسیده از- Amazed at شگفت زده از --Ashamed of شرمنده از