با صدای بلند حرف زدن احتمال انتقال کرونا را ۵۰ برابر می‌کند

حریرچی معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: وقتی با صدای بلند حرف می‌زنیم، آواز می‌خوانیم یا قهقهه می‌زنیم، احتمال انتقال ویروس کرونا ۵۰ برابر می‌شود.