پیشگویی برای زلزله و وقایع اتفاقی دیگر

همه مردم برای مصون ماندن از وقایع و حوادث علاقه دارند قبل از وقوع آن اتفاق مطلع باشند که یا بتوانند از رخ دادن ان اتفاق جلوگیری کنند یا درصورت رخ دادن ان اتفاق امادگی رویارویی با آن را داشته باشند در این ویدیو به بررسی پیشگویی هایی که از قبل کرده بودیم و رخ دادند میپردازیم...