متن تبریک روز پدر به پدر شوهر: تبریک روز مرد به پدرشوهر

پدر چه کسی است که شما را گریه می کند؛
هنگامی که قوانین را شکستید، سرزنش می کند؛
هنگامی که شما موفق شدید با غرور می درخشد؛
و حتی هنگامی که شما شکست بخورید، ایمان به شما دارد!
روزت مبارک پدر!
ادامه مطلب
"[متن تبریک روز پدر به پدر شوهر](https://paghman.ir/2019/03/17/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9/)"