پارستل

پیوند به بیرون اهواز در خطر مانسون کمپانی گوشی موبایل آیفون اپل در اهواز
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
از سال 2008، این شهر دارای سه بخش مرکزی است: باوی و حمیدین. در سال 1391 شعبه اسماعیلیه و غیزانیه شهرستان اهواز تأسیس شد. در سال 1388 بخش باوی و در سال 1390 بخش حمیدیه از شهر اهواز جدا و به شهر تبدیل شد. همچنین ولسوالی کوت عبدالله به شهرک کوت عبدالله و از توابع شهر قارون تبدیل شد و با روستاهای اطراف شهر ادغام شد. در حال حاضر شهر اهواز دارای سه اداره، شش دهیاری و دو شهر است.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
منبع: کمپانی موبایل اپل در اهواز
پارستل