کارتون ماشا و میشا / داستان یک شبح

برای زندگی در زمان زندگی خود ، ماشا جدی ترسیده است ، اما این داستان ترسناک کل جنگل را لرزاند و اکنون به سختی کسی می تواند از این حوادث عجیب دور شود!
اگر بالش و پتو شما به ارواح واقعی تبدیل می شد ، چه می کردید ؟!