چگونه راه برویم تا کمتر دچار شکستگی هیپ یا مفصل ران شویم

تاثیر راه رفتن بر بروز شکستگی های هیپ و مفصل ران چیست. در این فیلم دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران برای شما توضیح میدهد که باید چگونه راه برویم تا کمتر دچار شکستگی های هیپ و مفصل ران شویم.