آهنگ تنها دوم شخص مفرد منی فیزر

آهنگ تنها دوم شخص مفرد منی فیزر
https://bamiseda.ir/?p=21645
این شبا حالمو از عاشقای مست میخرم

عاقلانه نه ولی صادقانه حرف میزنم

دنبال اسممون تو قصه ها میگردی منم

واست رو دست همه شاعرای شهر میزنم

میام ایندفعه دیگه ممکن کنم محالتو