حال تمامی داوطلب فاز یک تزریق واکسن خوب است

حال ۵۶ نفر داوطلب فاز یک تزریق واکسن خوب است