درمان انحراف ستون فقرات اسکولیوز

ستون مهره های هر انسانی به صورت طبیعی دارای انحنای طبیعی و مشخصی است، اما در برخی موارد که 3 درصد از بزرگسالان را شامل می شود.
بیماری به وجود می آید به نام اسکولیوز که ستون فقرات دچار انحنا به طرفین می شود. باعث انحنای مهره ها می شود شکل شانه ها و همچنین کمر را نامتقارن می کند.