وقتی برف مانع گل شدن توپ می‌شود!

در بازی هانوفر و لورکوزن صحنه‌ای جالب اتفاق افتاد؛ بارش برف و نشستن آن روی چمن زمین فوتبال، از گل شدن توپ جلوگیری کرد.