روش جالب استفاده از چسب زخم

آموزش ترفندی ساده برای استفاده از چسب زخم، هنگام بریدگی انگشتان بسیار به کمک می‌آید.