چگونه نیش پشه سبب مرگ انسان می شود؟ - سم پشه کش مؤثر

نیش پشه به خودی خود نمی توانند سبب مرگ شود بلکه عوامل بیماریزایی که از نیش پشه به انسان منتقل می شوند دلیل مرگ هستند. خوشبختانه با استفاده از سم فوق قوی میهن سم www.mihansam.com کلیه گونه های پشه ریشه کن می شود. تلفن : 09145562020 - 04432251817