دوربین مخفی مخصوص ashena !!!.

راستشو بخواین ، یکی از آشناهام ،
که پیگیر ویدئوهامه ، ازم پرسید :
مگه ، توی اون آرشیو به قول خودت ،
۴۳ گیگابایتیت ؛ دوربین مخفی نداری ؟
گفتم : چرا ، تا دلت بخواد ! .
گفت : پس چرا ، منتشرشون نمی کنی ؟
گفتم : آخه ، دوربین مخفیام ، اصطلاحاً ،
" دیده پشیمون ، ندیده پشیمونه ! " .
گفت : یعنی چی ؟
گفتم : یکیشو ، نزدیکای نصفه شب ،
منتشر می کنم ، ببینم ، کسی ،
تقاضای دوربین مخفی می کنه ، یا نه ؟!.
قصّه این دوربین مخفی ام ، اینه که چندنفر رو ، برای کار در سردخانه ، استخدام کردن .
بعد از توجیهات اوّلیّه ، اونا رو ، تنها می ذارن !.
باقی ماجرا رو ، خودتون ببینین ! .
من ؛ بی تقصیرم !!! .