آموزش ویدئویی و تخصصی دیجیتال مارکتینگ

مهم ترین ویژگی دیجیتال مارکتینگ توانایی سنجش اثربخشی و بازده کمپین های تبلیغاتی و ارزان بودن آن می باشد