صحبت‌ های خانواده شهید کاظمی از شهدای ناوچه کنارک

صحبت های خانواده شهید کاظمی: کمرمان شکست ولی نمی خواهیم خم به اَبروی رهبرمان بیاید.