وزیر نفت از آغاز برداشت نفت از دریای خزر خبر داد

وزیر نفت : قفل دریای خزر در بخش نفت باز شد