نحوه اکو دادن به صدا در پریمیر پرو premiere pro

در این قسمت احسان علی آبادی به تعریف اکو می‌پردازد و تفاوت‌های اکو و ریورب را شرح می‌دهد؛ در ادامه به کاربردهای مختلف اکو اشاره می‌کند؛ سه ابزار پریمیر پرو را برای اعمال اکو به صدا معرفی می‌کند و دو ابزار Delay و Multitap Delay را شرح می‌دهد و نحوه‌ی استفاده از آن را به طور کامل آموزش می‌دهد.

https://youtu.be/h8y3PrUrKNQ

Audio for Video: Definition of echo; Difference between echo and Reverb; explanation of how to use echo tools Delay and Multitap Delay) in premiere pro
The twenty-second part of the audio engineering tutorial series by the master of audio engineering Ehsan Aliabadi Aliabadi; speaks about the basics of how to add echo to audio in premiere pro.