دفع علف های هرز یکساله با علف کش بنتازون | Bentazone

با علف کش بنتازون، علف های هرز یکساله و چند ساله را در مزارع برنج، سویاT یونجه، شبدر، لوبیا، نخود فرنگی، ذرت، گندم وجو به آسانی ریشه کن کنید. برای خرید علف کش بنتازون با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 – 09146740450 _ www.ariasabz.com