آدم باش _ به قدر چسب زخمی هم شده در نقش مرهم باش

آدم باش
شعر و صدا : قاسم ساروی
کمی از من منم هایت برون آی و تو آدم باش
به قدر چسب زخمی هم شده در نقش مرهم باش