جلسه دوازدهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - برای اینکه آموزش خط خودکاری را بتوانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) ببینید تا خوش خط شوید میتواند به آدرس سایت پادافن که در انتها قرار داده ایم مراجعه کنید. این دوره مناسب مقطع ابتدایی است. در این دوره آموزشی خط خودکار آموزش داده شده است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است.آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.