ایران درحال بستن تنگه هرمز است

وزارت دفاع آمریکا ادعا کرد ایران درحال بستن تنگه هرمز است - "ادامه مطلب"