آیا کنه می تواند در خانه تخمگذاری کند؟ چگونه از شر کنه ها در خانه خلاص شویم؟

اغلب گونه های کنه، تخم های خود را در مکان های مرطوبی مانند خاک قرار می دهند. اگر میزان رطوبت لازم برای رشد تخم های کنه تأمین باشد، این جاندار در خانه هم می تواند تخمگذاری کنند و این موضوع می تواند عواقب بسیار بدی به همراه داشته باشد. برای ریشه کن کردن قطعی کنه و تخم کنه در خانه با کارشناسان میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com