چند دقیقه با امیر سیاه و یارانش (گل‌کوچک و دیگر هیچ)

امیر سیاه، جمشید هزارپا، جمال مرغی و حسین پله هنوز هم فوتبال گل کوچک را رها نکرده‌اند و از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا دور هم جمع شوند.