پاسخ جالب استاد رحیم‌پور به کسانی که می‌گویند چرا رهبری مستقیماً با تخلفات دولت برخورد نمی‌کند

پاسخ جالب استاد رحیم‌پور به کسانی که می‌گویند چرا رهبری مستقیماً با تخلفات دولت برخورد نمی‌کند