اسکوتر برقی با هدایت توسط تلفن همراه

اسکوتری به سبک و سیاق موتورسیکلت‌های قدیمی ساخته شده است. این اسکوتر برقی که از طریق تلفن همراه نیز هدایت می‌شود، می‌تواند بدون قسمت فوقانی نیز کار کند.