عبدالباری عطوان (تحلیلگر عرب) : ایرانی ها ، واقعاً مرد هستند.

" عبدالباری عطوان " ، نویسنده ، روزنامه نگار ،
و تحلیلگر برجستهٔ فلسطینی ؛ متولّد ۱۹۵۰ ،
در غزّه است .
وی ، قبلاً ، رئیس و سردبیر روزنامهٔ عربی
" القدس العربی " بود ، که در لندن ،
منتشر می شد .
عطوان ، پس از جداشدن از روزنامهٔ مذکور ،
پایگاه خبری " رأی الیوم " را ، راه اندازی کرد ،
و از آن زمان ، سرمقاله های خود را ،
در این پایگاه ، منتشر می کند .
عطوان ، در این ویدئو ، با اشاره به وقایع اخیر ، به تمجید قدرت ارادهٔ ایران ،
در مقابله با قدرت های جهانی پرداخته ،
و در مقابل ، از ضعف حکّام عرب ؛
انتقاد می کند .