روایت کامران نجف زاده از حواشی مناظره انتخاباتی آمریکا

روایت کامران نجف زاده از حواشی مناظره بایدن و ترامپ