مهلت صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار تمدید نمی‌شود

مهلت صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار