متن تبریک روز پدر به زبان انگلیسی با ترجمه

Thanks for being there
Through the tears
Laughter and dirty diapers.
Happy Father’s Day! Dad.
I love U so much.

با تشکر از آنجا که
از طریق اشک
خنده و پوشک کثیف.
روز پدر مبارک! بابا
من عاشق تو هستم

ادامه مطلب
[متن تبریک روز پدر به زبان انگلیسی](https://paghman.ir/2019/03/16/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC/#more-5149)