حوادث جذاب و دیدنی از رالی های موتور سواری

حوادث جذاب و دیدنی از رالی های موتور سواری و دیدن صحنه های جذاب از حوادث درون کلیپ.
برخورد موتور سوار ها با یک دیگر.
از دست دادن تعادل و زمین خوردن.
انفجار موتور در هنگام حادثه.
مرگ راننده ی موتور سوار