استاد غفاری ، خودت را ذبح کن !!

انسان باید این انانیت و نفسش را ذبح کند
خدا دوست ندارد با این ها بیای ، اون قدر بیای که هیچی ازت باقی نماند.
شهید حججی